Obchodní podmínky prodejce Reduce Reuse Recycle s.r.o.


Kontaktní údaje prodávajícího

  Obchodní společnosti Reduce Reuse Recycle s.r.o., IČ 07792689, se sídlem Moravská 893/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 307672 (dále jen „prodávající”) používá pro prodej zboží vlastní internetovou adresu www.secondhandprague.cz.

  Kontaktní email shop@secondhandprague.cz, provozovna / reklamace / vrácení zboží: Moravská 893/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

  Číslo účtu pro české zákazníky: 1148143002/2700 UniCredit Bank a.s.

  Základní informace

   1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.secondhandprague.cz Obchodní podmínky se uplatňují pro případ, že firma Reduce Reuse Recycle s.r.o. je účastníkem obchodu uzavřeným na webové stránce umístěné na internetové adrese www.secondhandprague.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
   2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
   3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
   4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
   5. Prodávané produkty jsou z oblasti použitého textilu a doplňků (second hand).
   6. Všechny obrázky, které jsou na webu uvedené, představují právě ten produkt, i které jsou uvedené. Kupující bere na vědomí, že zboží prodávané na webu už bylo používané a může nést znaky používání, a proto je kupující před zakoupením zboží povinný podívat se na jeho stav podle uvedené fotografie a popisu.
   7. Kupující je, protože jde o použité zboží, povinný si zakoupené zboží ošetřit před prvním použitím (vyprat, vyžehlit,...). 
   8. Určení výrobce u produktu je náročné z povahy produktu, často nemožné, pokud jsou štítky z oblečení odstraněny, v takovém případě je výrobce zvolen jako XXX. V praxi to znamená, že se výrobce nepodařilo zjistit.
   9. Prodávané zboží může vykazovat jistou míru opotřebení odpovídajícího délce předcházejícího užívání. Prodávající nemá informace o délce předcházejícího užívání. Cena zboží je stanovena s ohledem na jeho stav, opotřebení a případné vady.

   Uživatelský účet

    1. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

    Uzavření kupní smlouvy

     1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny zboží jsou na webu provozovaném Reduce Reuse Recycle uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, kromě nákladů na doručení zboží.
     2. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
     3. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
     4. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
     5. Odeslání objednávky kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupující je informován e-mailem o zaregistrování údajů o návrhu kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky na e-mail kupujícího, to následuje až po překontrolování návrhu kupní smlouvy pracovníky prodávajícího. V tomto okamžiku dojde k závaznému souhlasu zákazníka i prodávajícího s předmětem prodeje a mezi oběma stranami vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy potvrzuje zákazník souhlas s obchodními podmínkami prodávajícího.
     6. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní smlouvy v případě, že není možné dodat zboží v nabízeném stavu (zboží bylo expedicí znehodnoceno apod.) o takové možnosti bude kupující upozorněn a objednávka nebude vyřízena bez potvrzení změn kupní smlouvy.
     7. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
     8. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
     9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

     Zrušení objednávky ze strany zákazníka

      1. Zákazník má možnost objednávku stornovat, pokud tento projev dojde prodávajícímu před doručením objednávky nebo současně s ní (§1737 občanského zákoníku).
      2. Pokud prodávající obdrží storno objednávky až po odeslání zboží na adresu zákazníka, může požadovat náhradu nákladů vynaložených na expedici zboží.
      3. Pokud zákazník opakovaně stornuje svou objednávku nebo její část, vyhrazuje si prodávající možnost tohoto zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.
      4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
      5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
      6. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
      7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
      8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
      9. Prodávající nepřebírá žádné balíky na dobírku.

      Přeprava a dodání zboží

       1. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
       2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
       3. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

       Práva z vadného plnění

        1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
        2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 
        • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
        • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
        • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
        • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
        • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
        • Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
        • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
        • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

        Závěrečná ustanovení a řešení sporů

         1. Kupní smlouva a otázky související se řídí českým právním řádem.
         2. Záležitosti těmito obchodními podmínkami neřešené se řídí občanským zákoníkem z.č. 89/2012 Sb., v platném znění, a dále zákonem na ochranu spotřebitele z.č. 634/1992 Sb..
         3. Vzájemné spory mezi prodávajícím a zákazníkem, nedojde-li k dohodě mezi nimi, řeší obecné soudy České republiky.
         4. V případě, že dojde mezi prodávajícím a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:


         Česká obchodní inspekce
         Ústřední inspektorát – oddělení ADR
         Štěpánská 15
         120 00 Praha 2
         Email: adr@coi.cz
         Web: adr.coi.cz

         Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

         Ochrana osobních údajů

          Internetový obchod www.secondhandprague.cz prohlašuje, že osobní data zákazníků budou použita pouze za účelem vyřízení objednávek a informování zákazníků o novinkách a změnách e-shopu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti. Osobní data zákazníků budou chráněna dostupnými prostředky před zneužitím a nebudou poskytnuta třetím osobám. Toto ustanovení zůstává v platnosti i v případě ukončení činnosti provozovatele e-shopu www.onlinesekac.cz.

          Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, aby poskytnutí osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z.č.101/2000 Sb. za účelem plnění práv a povinností z kupní smlouvy.